Ba, da đen, thay phiên nhau, một người lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba, da đen, thay phiên nhau, một người lớn, Trong góc lớp chỉ còn lại năm đứa Thy Thy Hội Đạt Bình Hào đang châu đầu vào nhau một cách chăm chú.