Hoàn Hảo Mông Vợ Cho Nóng Thổi Kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoàn Hảo Mông Vợ Cho Nóng Thổi Kèn, Trung không phải… Nhưng công pháp tu luyện… có chỗ… giống với ma tu… Vậy… tại sao anh chỉ nhìn đã biết em là ma tu?.