Đồ thương ở tiệc tùng

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồ thương ở tiệc tùng, Dãy bàn đầu hạnh phúc bao nhiêu thì những đứa ngồi bàn nhì trở về sau uất ức bấy nhiêu.