Thành Quả, Teen Erotica

तस्वीर का शीर्षक ,

Thành Quả, Teen Erotica, Hai tên này không muốn làm tay sai của Dương, nhưng vì dụ hoặc Dương đưa ra quá lớn nên đã đồng ý giúp Dương thực hiện một phi vụ động trời.