Lùn tóc animated cỡi một con c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc animated cỡi một con c., Một người có thể dễ dàng nhìn thấu tu vi của người khác thì cảnh giới phải cao hơn tối thiểu một bậc.