Sinh nhật đóng ống

तस्वीर का शीर्षक ,

Sinh nhật đóng ống, Ài, mày cứ đoán già đoán non, cái trò nghịch ngón tay rồi đoán chiều dài làm gì có căn cứ khoa học.