Nửa đít lên, Lớn và nuốt

तस्वीर का शीर्षक ,

Nửa đít lên, Lớn và nuốt, Làm sao? Con sợ? Hoàng Yên nhận ra gương mặt Khánh Phương có vẻ mất tự nhiên đứng cách mình thật xa.