Còn cách nào khác óng tính đi vào nhau

तस्वीर का शीर्षक ,

Còn cách nào khác óng tính đi vào nhau, Mã Thái Thú sau khi chết mang theo oán hận liền nhanh chóng tụ họp đủ nhân thân đã khuất ồ ạt kéo đến tìm cả hai tính sổ….