Nóng ngăm đen,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng ngăm đen,, Quýnh chết bây giờ! Cái này là nói đùa nhưng mà nghĩ thật trong đầu nè! Tưởng tui hổng biết chắc?.