Metro - Chỉ là tình Dục - cảnh 10

तस्वीर का शीर्षक ,

Metro - Chỉ là tình Dục - cảnh 10, Mọi người cứ cung cấp cho họ hồ sơ bệnh án của bệnh viện… Họ sẽ phải đền bù thương tổn cho mọi người.