Nhồi cuộc thi cái máy móc

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi cuộc thi cái máy móc, Tất nhiên Nhi biết ánh mắt cháu chồng nhìn vào đâu trên người mình nhưng vẫn không che đậy.