Nhỏ óng tính động twink trộn Dillon và Kyros cởi ngựa không yên ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ óng tính động twink trộn Dillon và Kyros cởi ngựa không yên ..., Thẩm Hạo giả bộ buồn ngủ, đồng thời ra vẻ có chút lo lắng nói ra những lời này.