Lùn Tóc Con Điếm Khốn Thông Đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Con Điếm Khốn Thông Đít, Khánh Phương dù có ý thức hay không thì cô ta vẫn gây ra cái chết cho nạn nhân Hoàng.