Gầy viên lông

तस्वीर का शीर्षक ,

Gầy viên lông, Thay làm gì, cứ mặc bộ này ra đường cho thiên hạ lùi xe vào gốc cây chơi.