Da đen, hoan, tình

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen, hoan, tình, Nhưng ngay khi Thẩm Hạo vừa chuẩn bị ôm Trương Uyển chuẩn bị hành sự, lại bị nàng đẩy ra, Chờ một chút, để cô giáo đi thay đổi quần áo đã.