Với Kính Bất Sắc

तस्वीर का शीर्षक ,

Với Kính Bất Sắc, Hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ bồng bềnh dừng giữa khoảng không cách bãi đáp không đến hai trăm nét.