Nóng Óng Tính Jan Và Jakub Làm C. Chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Óng Tính Jan Và Jakub Làm C. Chơi, Ở khoảng cách gần cánh tay nhất, Dương và Hoài Bão cũng sợ khiếp vía, nhưng cơ thể của bọn hắn đang bị linh hồn Thiên Thư và Kiếm Linh kiểm soát nên mới có thể đứng vững.