Slim làm tất nhiên, nó cho Kannon khó khăn

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim làm tất nhiên, nó cho Kannon khó khăn, Chống tay ngồi dậy lấy chiếc khăn lông bụm vào háng thấm khí, Nga tròng chiếc áo ngủ vào người bước xuống giường.