Tình, đồ 13

तस्वीर का शीर्षक ,

Tình, đồ 13, Nhi khó chịu đặt điện thoại lên bàn, khuôn mặt hầm hừ nhai nát cái ống hút trong miệng.