Người á rập ở Pháp

तस्वीर का शीर्षक ,

Người á rập ở Pháp, Có tiếng xè xè một lúc lâu mới dứt rồi có tiếng xịt rửa theo sau là âm thanh dội nước của bồn cầu.