Hai, một đen, bị hói

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai, một đen, bị hói, Thậm chí tôi còn nghĩ mình đã để nhầm một miếng bánh xốp vào kính hiển vi.